Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Αρχική Σελίδα

Το έργο AeroVis στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επεκτάσιμου λογισμικού οπτικοποίησης για τη χαρτογραφική οπτικοποίηση μεγάλων χρονοσειρών δεδομένων αέριας ρύπανσης και κλίματος, το οποίο θα αποτελεί ένα εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των αστικών πηγών αέριας ρύπανσης και των επιπτώσεων των ανθρωπογενών αεροζόλ στο κλίμα. Επιπλέον, το έργο θα προσδιορίσει τις ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας και σημαντικών οργανισμών (π.χ. ESA) σχετικά με την οπτικοποίηση δεδομένων και τις διεπαφές μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και του λογισμικού οπτικοποίησης.

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του έργου AeroVis είναι:

  • η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου λογισμικού οπτικοποίησης δορυφορικών δεδομένων για την οπτικοποίηση δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλίματος,
  • η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του κλίματος στην Κίνα με την χρήση χρονοσειρών από δορυφορικά δεδομένα μεγάλης διάρκειας, με έμφαση στις επιπτώσεις της ταχείας επέκτασης των αστικών κέντρων; ένα πολιτικοοικονομικό πρόβλημα εξαιρετικής σημασίας για την Κίνα. 

 

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της εφαρμογής εδώ

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».