Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Αρχιτεκτονική Εφαρμογής

Η αρχιτεκτονική της διαδικτυακής εφαρμογής AeroVis βασίζεται σε σύγχρονα και καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Τεχνολογίες OGC (WMS, WCS, kml) συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ΕΟ για WMS
  • Υπηρεσίες διακομιστή δεδομένων GIS (υλοποιούμενων με τη χρήση PostGIS και GeoServer)
  • Χρήση του πρόσθετου GeoServer Image Mosaic για την εξυπηρέτηση χρονικών δεδομένων raster
  • Διαδικτυακή εφαρμογή πελάτη (web client) βασισμένη σε Ανοικτό Λογισμικό (GET SDI Portal)

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».