Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Το Έργο

Τα μητροπολιτικά κέντρα αποτελούν ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό θέμα στην Κίνα. Η αύξηση του αριθμού των μεσαίων και μικρών πόλεων, η αύξηση του πληθυσμού, η εντατική αστικοποίηση και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πρόκληση όλο και περισσότερων εκπομπών ρύπων και η συνεπακόλουθη σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον, τα ανθρωπογενή αερολύματα επηρεάζουν έμμεσα το κλίμα σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω των επιπτώσεών τους στον σχηματισμό των νεφών και τις βροχοπτώσεις.

 

Σε αυτό το πλαίσιο το Έργο AeroVis εστιάζει στην καλύτερη κατανόηση της κατανομής των πηγών ρύπανσης για τους σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα αερολύματα και τις επιπτώσεις τους στο κλίμα.

 

Κύρια αντικείμενα του Έργου AeroVis αποτελούν η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός καινοτόμου λογισμικού οπτικοποίησης δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλίματος και η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του κλίματος στην Κίνα με την χρήση χρονοσειρών από δορυφορικά δεδομένα μεγάλης διάρκειας.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».