Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Στόχοι

Κύρια αντικείμενα του έργου AeroVis αποτελούν η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός λογισμικού οπτικοποίησης δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλίματος και η μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του κλίματος στην Κίνα με την χρήση χρονοσειρών από δορυφορικά δεδομένα μεγάλης διάρκειας. Για την επιτυχή εκπλήρωση των αντικειμένων αυτών, το έργο επικεντρώνεται στους παρακάτω στόχους:

 • Στην ενδυνάμωση του τεχνολογικού και επιχειρησιακού πλαισίου των συμμετεχόντων για την πλήρη εκμετάλλευση των δορυφορικών τεχνολογιών και των σχετικών τεχνολογιών οπτικοποίησης στους τομείς της αέριας ρύπανσης και των κλιματικών μελετών.

Πιο συγκεκριμένα το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα λογισμικό οπτικοποίησηςδορυφορικών δεδομένων αέριας ρύπανσης και κλίματος με:

  • Συμβατότητα με Google Earth
  • Δυνατότητα επιλογής χρονικών περιόδων και οπτικοποίησης της εξέλιξης της αέριας ρύπανσης και του κλίματος. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχει μεγαλύτερη πληροφορία για την εποχιακή εξέλιξη των πλουμίων ρύπανσης και των μοτίβων τους.
  • Δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε διαφορετικά formats
 • Στη μελέτη της αέριας ρύπανσης πάνω από την Κίνα και των επιδράσεών της στον καιρό, μέσω της τροποποίησης της νεφοκάλυψης, με έμφαση στα κύρια μητροπολιτικά κέντρα. Το έρο θα επικεντρωθεί στην περιοχή Beijing-Tianjin-Hebei, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο μητροπολιτικό κέντρο.

Συγκεκριμένα το έργο θα:

  • Συνδυάσει μετρήσεις στο επίπεδο του εδάφους των κύριων χημικών ενώσεων με δορυφορικά δεδομένα αέριων ρυπαντών (αεροζόλ, ΝΟ2 και SO2) και σχετικά κλιματικά δεδομένα (π.χ. νεφοκάλυψη) από διαφορετικές δορυφορικές πλατφόρμες (MODIS Terra και Aqua, GOME-2 και SCIAMACHY) για τη μελέτη της χωροχρονικής εξέλιξης των ανθρωπογενών και φυσικών εκπομπών πάνω από την Κίνα και την πιθανή επίδρασή τους στο κλίμα.
  • Μελετήσει την επίδραση των μητροπολιτικών κέντρων στην Κίνα στην τοπική ποιότητα του αέρα και το κλίμα.
  • Πραγματοποιήσει μία μελέτη στην περιοχή Beijing-Tianjin-Hebe με τη χρήση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων. Η μελέτη αυτή θα επικεντρωθεί στην καλύτερη κατανόηση της διασποράς των κύριων αέριων ρυπαντών και ιδίως του αεροζόλ στην επιλεγμένη περιοχή.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».