Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Ενότητες Εργασίας

Το Έργο AeroVis υλοποιείται μέσω έξι (6) αλληλοσυνδεόμενων Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ), σε μία περίοδο 33 μηνών. Η ΕΕ1 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διαχείρισης του Έργου και καλύπτει όλη τη διάρκεια υλοποίησης, οι ΕΕ2-5 περιλαμβάνουν τις βασικές ερευνητικές δραστηριότητες του Έργου, ενώ η ΕΕ6 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διάχυσης και εκμετάλλευσης.

 

Εν συντομία, η συνολική προσέγγιση στην υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδοχικές φάσεις:

  • Τη φάση ανάλυσης και καθορισμού των απαιτήσεων (ΕΕ4), η οποία καλύπτει την ανάλυση της παρούσας κατάστασης, τον καθορισμό των απαιτήσεων χρηστών και τον προσδιορισμό των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του λογισμικού οπτικοποίησης, με στόχο το λεπτομερή καθορισμό και σχεδιασμό της εφαρμογής AeroVis.
  • Την ερευνητική φάση (ΕΕ2-ΕΕ3),η οποία κιαλύπτει: i) λεπτομερείς χωροχρονικές μελέτες της αέριας ρύπανσης και των κλιματικών παραμέτρων με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων πάνω από την Κίνα, ii) τη μελέτη των αναπτυσσόμενων αστικών κέντρων και την επίδρασή τους στην τοπική ποιότητα του αέρα και το τοπικό κλίμα και iii) μελέτη εφαρμογής πάνω από το ταχέως αναπτυσσόμενο αστικό κέντρο της περιοχής Beijing-Tianjin-Hebei.
  • Τη φάση ανάπτυξης και εφαρμογής (ΕΕ5), η οποία περιλαμβάνει: i) την εισαγωγή δεδομένων στην εφαρμογή, ii) το λογισμικό οπτικοποίησης, iii) τη διαδικτυακή εφαρμογή και iv) την ολοκληρωμένη πλατφόρμα AeroVis, η οποία βασίζεται στα παραπάνω.
  • Τη φάση επίδειξης (ΕΕ6), η οποία περιέχει τις δραστηριότητες πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας, την ανάλυση αγοράς, καθώς και τις δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Τέλος, η φάση διαχείρισης (ΕΕ1) σχετίζεται με τη διαχείριση όλων των διοικητικών, οικονομικών και νομικών θεμάτων του έργου.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».