Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics

uploads/partners/caships.jpg


uploads/partners/caships.jpg


Το AIOFM περιλαμβάνει τέσσερα ερευνητικά κέντρα στους τομείς της οπτικής ατμόσφαιρας, οπτικής περιβάλλοντος, τεχνολογίες λέιζερ και οπτική μηχανική, καθώς και αρκετά τμήματα Έρευνας και Τεχνολογίας. Με μεγάλη εξειδίκευση στους παραπάνω τομείς και ισχυρές ικανότητες στην ολοκλήρωση και κατασκευή το AIOFM συνεργάζεται στενά με τη βιομηχανία για την παραγωγή πρωτοτύπων οπτικών υλικών και συσκευών.

Το Ινστιτούτο έχει ενεργό ρόλο στην κατάρτιση συνεργατικών προγραμμάτων και έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες στην Κίνα και σε περισσότερες από 20 χώρες.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».