Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

ΔΡΑΞΙΣ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Α.Ε.

uploads/partners/draxis.png


Η εταιρία ΔΡΑΞΙΣ ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και πληροφορικής περιβάλλοντος.

Οι αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών υψηλών τεχνικών προδιαγραφών αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη χρήση μιας σειράς νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Η ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών, οι οποίες συνδυάζουν τεχνολογίες Διαδικτύου και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών είναι μία από τις βασικές δραστηριότητες της DRAXIS, τόσο ως αυτόνομα συστήματα όσο και ως εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ελέγχου.

Παράλληλα, η υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας  καθώς και το εύρος του γνωστικού αντικειμένου που καλύπτεται από αυτό, εξασφαλίζει τη σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των έργων που αναλαμβάνονται στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».