Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων

uploads/partners/duth.jpg


uploads/partners/duth.jpg


Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων ανήκει στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Το εργαστήριο συνεργάζεται στενά με άλλα τμήματα Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Μετεωρολογίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέσω εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

Τα επιστημονικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • Τον προσδιορισμό των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα.
  • Τη μελέτη διακρατικών ατμοσφαιρικών φορτίων ρύπανσης
  • Τη συσχέτιση των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με την παγκόσμια και τοπική κλιματολογία.
  • Τις οπτικές και χημικές ιδιότητες των αεροζόλ και τη σχέση τους με τις μεταβολές του κλίματος.
  • Τη μελέτη των προβλημάτων Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων και την επίδραση των ρυπαντών σε μνημεία και ανθρώπινη υγεία.
  • Μοντελοποίηση και διαχείριση Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων.
  • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
  • Βιογεωχημεία
  • Τηλεπισκόπιση

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».