Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων

Ερευνητικό Έργο

Το ερευνητικό μέρος του Έργου θα συνδυάσει: (i) επίγειες μετρήσεις των κύριων χημικών ενώσεων μέσα και γύρω από την περιοχή του Πεκίνου και αρκετών άλλων πόλεων στην Κίνα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη επικύρωση των δορυφορικών δεδομένων. (ii) δορυφορικά δεδομένα αέριων ρυπαντών (αεροζόλ, NO2 και SO2) από τους δορυφορικούς αισθητήρες MODIS Terra και Aqua, GOME-2 και SCIAMACHY για την καλύτερη κατανόηση των ανθρωπογενών και των φυσικών εκπομπών αερίων ρυπαντών πάνω από την Κίνα. (iii) δορυφορικά δεδομένα ολικής νεφοκάλυψης, ενεργής διαμέτρου σταγόνας νέφους, και άλλων, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του (ii), για τη μελέτη των επιπτώσεων της αέριας ρύπανσης στο κλίμα.

 

Οι δορυφορικές παρατηρήσεις από το SCIAMANCY, επικυρωμένες με τη χρήση επίγειων παρατηρήσεων σε αρκετές πόλεις της Κίνας, θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της χρονικής και χωρικής εξέλιξης των συγκεντρώσεων NO2 και SO2πάνω από την Κίνα και για την καλύτερη κατανόηση της δημιουργίας, των πραγματικών συγκεντρώσεων, της μεταφοράς και της διασποράς των NO2 και SO2.Επιπρόσθετα οι εκπομπές NOx από δορυφορικές παρατηρήσεις θα επικυρωθούν με τη χρήση επίγειων δεδομένων σε αρκετές πόλεις της Κίνας.

 

Στα πλαίσια του Έργου θα πραγματοποιηθούν αρκετές μελέτες για την κατανόηση της επίδρασης των αεροζόλ στο κλίμα. Αυτές θα αφορούν την χωρική και χρονική κατανομή των αεροζόλ, συμπεριλαμβανομένων της χρονικής μεταβλητότητας και της κατακόρυφης διανομής. Τα δεδομένα αεροζόλ από δορυφόρους (π.χ. MODIS Terra και MODIS Aqua) θα επικυρωθούν με το κινεζικό δίκτυο δεδομένων αεροζόλ.

 

Δεδομένα για το αεροζόλ στην Κίνα από επίγειες μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν μαζί με δεδομένα ολικής νεφοκάλυψης (Total Cloud Cover, TCC) και άλλα δεδομένα νεφών από τα MODIS Terra, MODIS Aqua και ISCCP (International Satelite Cloud Climatology Project) για να προσδιορίσουν την επίδραση των αεροζόλ στο κλίμα στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και των ανθρωπογενών πηγών.

Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα και ανάπτυξη ενός γενικευμένου λογισμικού πακέτου για την οπτικοποίηση δορυφορικών δεδομένων, AeroVis

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΣΠΑ 2007-2013, Δράση: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας 2012-2014».